En skola för alla – därför kräver vi kommunalt veto mot friskoleetablering

VSkol1

Skolinspektionen i Göteborg beslutade i oktober 2015 att godkänna ansökan från Islamiska skolan (Römosseskolan) om att etablera en friskola för årskurs 1-9 på Hisingen. Vänsterpartiet har motsatt sig denna ansökan då vi anser att en sådan etablering motverkar idén om en skola för alla där elever möts oberoende av etnisk och religiös tillhörighet och där alla ges möjlighet att uttrycka sin kultur och trosuppfattning. Vi ser även en risk i att en friskoleetablering i stadsdelen ökat klyftorna och vi har därför gjort det som har stått i vår makt för att förhindra denna etablering. Vänsterpartiet har länge drivit kravet i riksdagen om att kommunerna skall få veto när friskolorna lämnar in ansökningar. Folkvalda politiker för Göteborgs kommun, som ser hur friskoleetableringar påverkar skolverksamheten, skall fatta beslutet och inte företrädare för Skolinspektionen.

Bakgrund

På stadsdelsnämnden Västra Hisingens möte 31 mars behandlades en ansökan från Islamiska skolan (Römosseskolan) om etablering på Hisingen fr.o.m läsåret 2016/2017. Kommunstyrelsen gav oss möjlighet att yttra oss innan de själva skulle ta ställning i ärendet. Förvaltningen skrev ett tjänsteutlåtande före stadsdelsnämndens möte. Eftersom Skolinspektionen inte anser att exempelvis ägandevillkor och verksamhetsidé är tillräckliga skäl för att avslå en ansökan, handlade utlåtandet (som vid tidigare ansökningar) i första hand om vilka konsekvenser förvaltningen tror att en friskoleetablering får för skolverksamheten i stadsdelen.

Förvaltningen föreslog att ansökan skulle tillstyrkas med förbehåll att verksamheten erhåller lämpliga lokaler och utemiljö. Förvaltningen gjorde i tjänsteutlåtandet bedömningen att skolorna i Västra Hisingen har en begränsad möjlighet att ta emot fler elever och en friskoleetablering skulle kunna minska trycket på befintliga kommunala skolor, men påpekade samtidigt: ”Det kan komma att innebära ökade kostnader för stadsdelen om anpassningen inom kommunal verksamhet inte kan göras i samma takt som ökningen av den fristående verksamheten”.  Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Kommunalarbetareförbundet underströk att de inte ansåg att en religiös friskola främjar integration.

Eftersom vi ville understryka vikten av en sammanhållen skola för alla valde majoriteten (s-mp-v), att bifalla förvaltningens tjänsteutlåtandet men också att, på Vänsterpartiets initiativ, ta ett tilläggsyttrande:
”Våra gemensamt drivna skolor har i uppdrag att driva en allsidig, jämlik och samhällstillvänd undervisning med modern pedagogisk forskning som grund. Vi anser att mångfald främjas av att alla elever möts oberoende av etnisk och religiös tillhörighet i skolor där alla ges möjlighet att uttrycka sin kultur och trosuppfattning. Jämlika undervisningsvillkor är en överlägsen framgångsfaktor för goda skolresultat. Etablering av en ny friskola i Biskopsgården riskerar att försämra kontinuitet och måluppfyllelse för stadsdelens skolor.”

I Kommunstyrelsen föreslog Vänsterpartiet, mot bakgrund av stadsdelsnämndens tilläggsyttrande, att ansökan skulle avstyrkas. Man föreslog även att en ansökan från den vinstdrivande Vittrakoncernen skulle avslås, utifrån att pengarna inte återinvesterades fullt ut i verksamheterna. På kommunstyrelsens sammanträde 22 april gick Vänsterpartiets förslag igenom. Skolinspektionen gjorde däremot, som tidigare har nämnts, en annan bedömning.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *